OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky

Firma Kyoprint s.r.o., Legionářská 231/15, 664 34 Kuřim, Česká republika, IČ: 29206294 se snaží vyrábět produkty nejvyšší kvality a spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Toho však můžeme docílit pouze srozumitelnou domluvou s klientem. Z tohoto důvodu přinášíme na následujících řádcích Obchodní podmínky.

§ 1 Objednávky
Dodavatel je oprávněný odstoupit vyhotovení objednávky v případě, že bude zjištěno, že odporuje etickým pravidlům dodavatele nebo právním předpisům. Do této kategorie spadají zejména materiály, jejichž obsahem je hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, šíření pornografie, přechovávání dětské pornografie, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod skupiny nebo jednotlivce apod.

§ 2 Zpracování
Pokud je objednávka kompletní a nám jako dodavateli jasná, může být určena na zpracování. Za kompletní objednávku je považována taková objednávka, která obsahuje soupis objednaných produktů, jejich počty, způsob platby, volbu dopravce a fakturační a dodací údaje. V případě, že objednávka nebude pro dodavatele srozumitelná, bude vrácena objednavateli, resp. tento bude kontaktován za účelem doplnění objednávky.

Běžná doba expedice je 3–7 pracovních dní. Informace o skladové dostupnosti a termínu odeslání je vždy uvedena v detailu produktu. V případě, že Vaše objednávka spěchá, je možné u produktů skladem Expresní expedice za poplatek 1000 Kč, termín expedice takové objednávky je do 3 pracovních dní.

§ 3 Kupní smlouva
Objednavatel bere na vědomí, že vytvořením objednávky vzniká mezi ním a Kyoprint s.r.o. kupněprodejní vztah, ze kterého mu plyne mimo jiného povinnost uhradit kupní cenu za zhotovení produktu.

§ 4 Ceny
Dodávka produktů se uskuteční za ceny platné v den uzavření smlouvy tak, jak jsou uvedeny na webové stránce. Uvedené ceny zahrnují v současnosti platnou daň z přidané hodnoty (DPH).

Akční ceny platí výhradně po dobu akce a po splnění podmínek, které jsou dané konkrétně k dané akci. Tyto ceny platí pouze při odeslání objednávky v rámci trvání akce.

Celková cena objednávky je součtem celkové ceny za objednané produkty a cena za dopravu podle volby platby a způsobu přepravy. Cena dopravy se stanovuje podle aktuálně platného ceníku a je neměnná.

§ 5 Kompletace
Plakáty a portréty mazlíčků objednané společně s rámem jsou vždy zkompletovány a zaslány jako celek. Obrazy (Laserové, Akrylové) jsou vždy dodávány zarámované.

§ 6 Právo zrušení, právo vrácení
Vzhledem k povaze produktu, který je uzpůsoben individuálním požadavkům klienta (portréty mazlíčků), což znemožňuje jeho další prodej, není možné objednávku zrušit po schválení grafického náhledu do tisku. V případě zrušení ze strany objednavatele po vytištění objednávky je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady vzniklé vyhotovením dané objednávky.

Na produkty které nejsou individuálně vyráběny se vztahuje standartní možnost vrácení bez udání důvodu do 14 dnů.

§ 7 Dodání, odeslání
Dodání vyhotovené objednávky proběhne způsobem zvoleným při odeslání objednávky. Firma Kyoprint s.r.o. nabízí možnost osobního převzetí, zaslání kurýrem PPL, nebo zaslání službou Zásilkovna. Cena dopravy je stanovena podle platného ceníku dopravce a podle zvoleného způsobu úhrady. Aktuálně platný ceník dopravy je:

Zákazníci v ČR
PPL dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 150 Kč
PPL platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 100 Kč
Zásilkovna dobírka, doručení do 24 hodin od odeslání 100 Kč
Zásilkovna platba převodem, doručení do 24 hodin od obdržení platby 80 Kč

Osobní odběr na prodejně je pro všechny zákazníky zdarma.
Při platbě převodem probíhá zaslání až po přičtení platby na účet dodavatele, výpis z účtu objednavatele není brán jako směrodatný, ale v případě zdržení platby může pomoci jejímu dohledání.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození dopravou, zde je nutné uplatnit reklamaci dopravci dle jejich platných reklamačních podmínek. Zpoždění dodání ze strany Kyoprint s.r.o. neopravňuje objednavatele k náhradě škody, pokud se neprokáže hrubá nedbalost nebo úmysl ze strany dodavatele. Dodavatel nenese zodpovědnost za zpoždění dodacího termínu způsobeného dopravcem.
V případě osobního převzetí je objednavatel povinen vyzvednout objednávky co nejdříve, nejdéle však do 2 měsíců od obdržení výzvy k vyzvednutí, nedomluví-li se obě strany jinak. Po uplynutí této doby bude objednávka zrušena a vzniklé náklady budou vymáhány po objednavateli.

§ 8 Platba
Firma Kyoprint s.r.o. nabízí níže uvedené možnosti platby. Tyto možnosti platby se volí při vytváření objednávky.

Možné způsoby platby:
Dobírkou - platba při převzetí zboží
Bankovním převodem - vystavíme vám daňový doklad na základě kterého zboží uhradíte
GoPay - možnost platby bankovním převodem ihned po dokončení objednávky
Hotově - platba v hotovosti na provozovně

§ 9 Vlastnictví
Produkt zůstává vlastnictvím firmy Kyoprint s.r.o. až do úplného zaplacení všech položek dané objednávky.

§ 10 Záruka, reklamace
Záruční lhůta začíná plynout dnem doručení objednávky k objednavateli. Předmětem reklamace je produkt, který neodpovídá technickým standardům nebo neúplné dodání objednávky pokud dodavatel o neúplnosti objednávky neinformoval objednavatele předem. Předmětem reklamace nemůže být nesplnění požadavků, které odporují obchodním podmínkám firmy Kyoprint s.r.o. platným ke dni odeslání objednávky. Také není možné vznést reklamaci na chyby (gramatické, grafické a další), které zákazník odsouhlasil v grafickém návrhu.

Objednavatel je povinen uplatnit zřejmé vady při obdržení produktu, nejpozději však do 2 týdnů od obdržení. Pozdější reklamace není možná. Skryté vady je nutné reklamovat co nejdříve po zjištění, nejpozději však 6 měsíců po vyhotovení objednávky v rámci zákonné lhůty stanovené pro reklamaci. Jednoduché reklamace je možné vznést telefonicky na čísle +420 773379429, složitější musí být podány písemně na e-mailovou adresu [email protected] Při oprávněné reklamaci má firma Kyoprint s.r.o. nejdříve právo na náhradní dodávku. Tato dodávka bude uskutečněna zdarma, veškeré náklady včetně dopravy v tomto případě nese dodavatel. Pouze v případě, že náhradní dodávka nebude možná nebo bude chybná má objednavatel právo požadovat zrušení smlouvy nebo snížení ceny. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen vrátit celou objednávku na adresu firmy

Kyoprint s.r.o.
Legionářská 231
Kuřim 66434
Česká republika

Termín na vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní od přijetí vzneseného nároku do firmy Kyoprint s.r.o.

V rámci reklamačního řízení je objednavatel povinen pravdivě informovat o vadách, pokud není možné vadu ihned odstranit a obě strany se nedohodnou jinak, je objednavatel povinný písemnou formou uvést všechny požadované informace k dané vadě.

Zákazník bere na vědomí, že pokud informace v objednávce nejsou pravdivé, případně jsou chybné, nemohou být předmětem reklamace.

Barevnost produktů, která je vidět na webových stránkách nemusí souhlasit se skutečností, je to dáno nastavením monitoru.

Daňový doklad je součástí každé objednávky a objednavateli bude doručen buď e-mailovou formou, případně bude součástí objednávky.

§ 11 Záruky
V případě ztráty dokumentů potřebných k výrobě (např. CD) uhradí dodavatel jen cenu čistého materiálu, na kterém byl dokument dodaný. Jakékoliv další náhrady škody nejsou možné.

§ 12 Ochrana osobních údajů
Objednavatel souhlasí s použitím osobních údajů pro potřeby firmy Kyoprint s.r.o. Toto zpracování se děje s přihlédnutím k zákonu 428/2002 sbírky. Firma Kyoprint s.r.o. zachází se všemi údaji jako s důvěrnými. Objednavatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti.

§ 13 Autorská práva
Zákazník, který zadává objednávku na zpracování, prohlašuje, že je výhradním majitelem autorských práv celého materiálu potřebného k výrobě (např. fotografie, tisková data). Následky z případného porušení autorských práv nese sám objednavatel.

§ 14 Dodatek
Vždy je prvořadé vycházet z kupněprodejní smlouvy a výrobu podle toho dodržet. V případě, že dojde k jakémukoliv nedodržení, budou oba smluvní partneři usilovat s přihlédnutím k zájmům obou stran dosáhnout nové dohody, která se bude co nejvíce přibližovat ekonomickému účelu neplatné dohody.

§ 15  Editace objednávky po schválení grafického náhledu

Každá úprava po odsouhlasení grafického náhledu k tisku je zpoplatněna částkou 200 Kč.